Aktualności

Hala mobilna a na krótki i długi czas – zastosowanie innowacyjnej technologii termoizolacyjnej, drogą do wzrostu konkurencyjności.

Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2021-04-26

Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-22

Data ostatniej zmiany

2021-03-22

Planowany termin podpisania umowy

2021-04

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.03.02.00-24-040A/20 – Hala mobilna na krótki i długi czas – zastosowanie innowacyjnej technologii termoizolacyjnej, drogą do wzrostu konkurencyjności.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku:

1.1. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, w tym niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji zamówienia,

1.2. wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych mających wpływ na termin realizacji zamówienia,

1.3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT,

1.4. zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

1.5. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,

1.6. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Wszelkie zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

3.1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości umowy, wraz z wypłaconymi zaliczkami,

3.2. niezgodności danych/informacji zawartych w ofercie/umowie stanem rzeczywistym (np. nieprawidłowe parametry techniczne, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, wraz z wypłaconymi zaliczkami,

3.3. nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

4. Strony nie będą odpowiedzialne za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy z tytułu ”siły wyższej”, tzn. jeżeli wykażą, że niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą oraz, że w chwili zawarcia umowy niemożliwie było przewidzenie zdarzenia i jego skutków.

5. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie. Odstąpienie to wiąże się również ze zwrotem przez Wykonawcę otrzymanych zaliczek.

6. Poza wymienionymi przypadkami, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy.

7. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.

8. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych, z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-03-22

 1. 1. Rysunek techniczny 1 Pobierz

 2. 2. Rysunek techniczny 2 Pobierz

 3. 3. Rysunek techniczny 3 Pobierz

 4. 4. Rysunek techniczny 4 Pobierz

 5. 5. Rysunek techniczny 5 Pobierz

 6. 6. Rysunek techniczny 6 Pobierz

 7. 7. Rysunek techniczny 7 Pobierz

 8. 8. Rysunek techniczny 8 Pobierz

 9. 9. Oświadczenia oferenta Pobierz

 10. 10. Załącznik nr 2 formularz ofertowy Pobierz

Części zamówienia

 • Część 1

  hala mobilna, pasywna (regał nośność 350 T)

  Przedmioty zamówienia

  • Roboty budowlane

   Roboty budowlane

   Opis

   Hala pasywna mobilna 350T

   Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z zobowiązującymi normami i przepisami budowlanymi. Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu powinny być bezwzględnie konsultowane z autorem. Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji projektowanego obiektu powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną, a urządzenia do wykonania prac budowlanych certyfikat na znak bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do prac fundamentowych wykonawca jest zobowiązany do inwentaryzacji wszystkich sieci podziemnych. Zaplanowano okucia dekarskie. Do poszczególnych etapów inwestycji dołączone będą załączniki rysunków technicznych hali.

   1. Beton – fundamenty, płyty – 464 m2 Posadowienie -płyta fundamentowa:
   Grubość 25cm, beton klasy C38, stal zbrojeniowa klasy AIIIN, płyta betonowa systemowa o wymiarach 4150x1000x220 – 20 sztuk, 2050x1000x220 – 8sztuk, 4150x1500x220 – 12 sztuk. Całość konstrukcji zgodna z dokumentacją techniczną w załączniku.

   2. Stal – konstrukcja hali
   Budynek hali zaprojektowany jest w układzie szkieletowym, stalowym o wymiarach 15,54×25,48m
   Materiał: 23260kg stali walcowanej klasy S355JR

   ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
   PROFILE:
   1. WIĄZAR KRATOWY – pas górny (RK 60x60x5), pas dolny (RK 30x30x2,5), krzyżulce (RK 25x25x2, 30x30x2, 30x30x2,5), słupki (RK 20x20x2),
   2. TĘŻNIKI POŁACIOWE PODŁUŻNE – pas górny(RK 40x40x4), zastrzały (RK20x20x2), tężniki połaciowe X – fi16, tężniki ścienne – płaskownik 20×5,
   3. SŁUPY – IPE0240 otworowane pod montaż wsporników służących do składowania materiałów dłużycowych

   REGAŁ DŁUŻYCOWY

   W regale dłużycowym zastosowano wspornik IPE100 o wysięgu od 120mm do 200mm. Schemat zaprojektowanych systemów wysięgnikowych w załączniku.

   NORMY

   Wymagane jest spełnienie poniższych norm budowlanych dla części konstrukcyjnej projektu:

   PN-EN 1991-1-1 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

   PN-EN 191-1-3 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

   N-EN 1991-1-4 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

   PN-EN 1993-1-8:2006/AC2009 obciążenia stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

   PN-B-06200:2002: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

   BN- 0656-01: Kształtowniki zamknięte prostokątne

   PN-H-93407: Dwuteowniki walcowane na gorąco.

   PN-H-97053: Ochrona przed korozją . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

   PN-H-97070: Ochrona przed korozję, pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.

   3. Panel warstwowy – dach
   Dach jest dwuspadowy o kącie pochylenia połaci 6. Konstrukcja nośna to wiązary stalowe spięte tężnikami.
   400m2 płyty dachowej warstwowej o parametrach: moduł płyty o szerokości 1000mm, materiał – poliester, grubość rdzenia 80mm, profilacja zewnętrzna trapezowa, kolor zewnętrzny – R9006, kolor wewnętrzny R9002, powłoka wewnętrzna – poliester, zewnętrzna grubość stali 0,5mm, wewnętrzna grubość stali 0,4mm, współczynnik przenikania ciepła min 0,22W/m2K, odporność ogniowa RE30, REI 20
   Wypełnienie płyty rdzeniem termoizolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej. Pokrycie dachowe powinno być odporne na równomierne i zmienne obciążenie śniegiem, wiatrem oraz ze skupionym obciążeniem użytkowym powierzchni. Dach bez dostępu, za wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw.

   4. Blacha, ocieplenie ścian
   PŁYTA WARSTWOWA PRZEDNIA I TYLNA CZĘŚĆ HALI
   Łączna powierzchnia płyt – 100m2 parametry płyty:
   płyta trapezowa, poliester, z zamkiem o mocowaniu krytym, możliwość montowania w układzie pionowym i poziomym, wewnętrzna grubość stali – 0,40mm, zewnętrzna grubość stali – 0,60mm, grubość rdzenia 80mm, długość produkcyjna min. 2,9m, współczynnik przenikania ciepła min. 0,23W/m2K, odporność ogniowa EL 15, kolor zewnętrzny – R9006, kolor wewnętrzny R9002.
   BLACHA TRAPEZOWA
   BRAMA I PRZEDNIA/TYLNA ŚCIANA, KOTŁOWNIA – łącznie ok. 225m2 blachy • 0,4x1080x4200, kolor biały, gat 2. (12 szt) • 0,5x1060x4150, R9006, gat 2. (18 szt.) • 0,4x1080x4500, kolor biały, gat 2. (18 szt.)

   BOCZNE ŚCIANY HALI łącznie ok. 480m2 blachy 0,4x1080x4500, kolor biały, gat 2. (98 szt.)

   Płyty powinny mieć zgodność z normą PN-EN 14509 a proces technologiczny zgodnie z kontrolą jakości ISO 9001:2015.

   Wypełnienie blach trapezowych:
   • wełna mineralna o grubości 140mm (możliwość złożenia maksymalnie 2 płyt wełny o grubości 70mm).Płyty warstwowe ścienne pokryte powłoką termoizolacyjną dedykowaną do konstrukcji stalowych, z ochroną przed wnikaniem mrozu oraz kondensacji pary wodnej i rozwiązywaniu problemu mostków termicznych (ok. 460m2 wełny).
   • folia/membrana do izolacji ścian przed przedostawaniem się wody i utrzymaniem niskiego poziom zużycia energii cieplnej w hali. (ok. 460m2 folii).

   5. Bramy z napędem, stolarka okienna, stolarka drzwiowa

   4 sztuki zewnętrznych przemysłowych aluminiowych drzwi przesuwnych, o wymiarach 90×200, w kolorze RAL 9002.
   2 szt. jednokomorowych szyb zespolonych o współczynniku ciepła 1,1kW, o parametrach 4/16/4.
   2 szt. bram przesuwnych podwieszanych, aluminiowych o wymiarach 5×4,2m.

   6. Piec, rekuperator, komin, kotłownia
   Kocioł gazowy kondensacyjny 40kW, zbiornik buforowy ze stali nierdzewnej o pojemności 1500l. Moc kotła dostosowana jest do kubatury hali 396m3.
   Rekuperator z nagrzewnicą wodną o mocy min. 21kW o parametrach 70oCx50oC jest sprzężony z kotłem i dostosowany do kubatury hali czyli 1800m3 powietrza. Wymagana chłodnica wodna o parametrach 10oCx15oC o mocy min. 20kW. Sprawność cieplna z zastosowaniem wymiennika obrotowego. Wydatek powietrza, zgodnie z kubaturą hali to 6000m/h. Zewnętrzna temperatura obliczeniowa w zimie powinna wynieść min. -20oC.

   7. Instalacja elektryczna – 1 kpl x koszt jednostkowy Szafa z rozdzielnią o wymiarach 2060x1000x320 z włącznikiem głównym, wyłącznikami różnicowo-prądowymi oraz wyłącznikami nadprądowymi. Rozdzielnia w WIFI, anteną i routerem Pobór prądu min 60kW, przy minimalnej mocy pobieranej przez maszyny ok 11kW. Instalacja dla parku maszynowego powinna zapewnić 35kW.

   8. Instalacja wodna, pneumatyczna, oczyszczalnia biologiczna. Ze względu na charakter konstrukcji oraz możliwości powierzchniowe stacja biologiczna umieszczona jest wewnątrz budynku. Regały na których stoi stacja powinny posiadać odpowiednią nośność. Pojemność zbiornika to 2,5m3, dostosowana do 5 pracowników.

   9. Instalacja fotowoltaiczna Panele w typie monokrystalicznym, połówkowe ze 120 ogniwami, o mocy min. 385Wp, z 3- fazownym falownikiem. Całkowita moc paneli to 50kW. Montaż paneli dostosowany do konstrukcji wsporczej płyt dachowych.

   10. Roboty budowlane, montaż Czas budowy hali do 30.06.2021r. Dostarczono rysunki techniczne hali Istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę zainteresowanym oferentom. W tym celu oferent powinien zwrócić się mailowo z prośbą na adres: t.krzywon@tps-activ.com

   Okres gwarancji

   60 miesięcy

   Kody CPV

   45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

   Miejsca realizacji

   adres

   Kraj

   Polska

   Województwo

   śląskie

   Powiat

   cieszyński

   Gmina

   Brenna

   Miejscowość

   Górki Wielkie

   Harmonogram

   • Etap 1

    Początek realizacji

    2021-04-30

    Koniec realizacji

    2021-06-30

    Czy występuje płatność częściowa

    NIE

    Opis

    Budowa Hali pasywnej mobilnej 350T

   Warunki, jakie musi spełniać oferent

   Typ

   Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

   Opis

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające uprawnienia stosowne do działalności w ramach przedmiotu zamówienia

   Typ

   Wiedza i doświadczenie

   Opis

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia.

   Typ

   Potencjał techniczny

   Opis

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające potencjał techniczny adekwatny do przedmiotu zamówienia

   Typ

   Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia.

   Typ

   Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia.

   Typ

   Dodatkowe warunki udziału

   Opis

   1. Złożenie oferty w języku polskim 2. Oferta powinna zawierać specyfikacje techniczną zgodną z zapytaniem ofertowym umieszczoną jako załącznik. Oferta powinna zawierać ceny poszczególnych prac. Nie dopuszcza się oferty z niepełną specyfikacją techniczną. 3. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć daty podanej w zapytaniu ofertowym tj. 30.06.2021 4. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: ul. SPÓŁDZIELCZA 9, 43-436 Górki Wielkie 5. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: t.krzywon@tps-activ.com 6. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie TOP-ACTIV Hala mobilna”. 7. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie TOP-ACTIV Hala mobilna”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf). 7. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 3. 8. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 9. Termin związania ofertą powinien wynosić 14 dni 10. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyrobu wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, W ramach powyższego warunku wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego brak powiązań kapitałowo osobowych do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o zdolności oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wyżej określonych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty

   Typ

   Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

   Opis

   oświadczenia oferenta wg wzoru oferta wg wzoru specyfikacja techniczna – jako załącznik do oferty

  Kryteria oceny

  • Czy kryterium cenowe

   TAK

   Opis

   Kryteria oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium cena: Cena (C) – maksymalnie 100 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru: Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 100 CN = cena netto najtańszej oferty CB=cena netto badanej oferty

error: Zawartość jest chroniona